Regulamin ucznia

Regulamin ucznia Polskiej Szkoły im. ks. Stanisława Cholewińskiego

 1. OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń zobowiązany jest do:

 • porozumiewania się w języku polskim podczas pobytu w szkole,
 • uczęszczania na zajęcia szkolne odbywające się według podanego kalendarza
 • punktualnego przychodzenia na lekcje
 • usprawiedliwiania wszelkich nieobecności
 • wykonywania poleceń nauczyciela
 • przynoszenia podręczników i przyborów szkolnych na zajęcia
 • aktywnego uczestnictwa w lekcjach
 • czytania zadanych lektur
 • odrabiania prac pisemnych i oddawania ich nauczycielowi w wyznaczonym terminie
 • przestrzegania zasad kultury osobistej i okazywania szacunku wszystkim osobom przebywającym w szkole.

Uczniowi zabrania się:

 • dotykania przedmiotów będących własnością uczniów i nauczycieli szkoły amerykańskiej
 • używania podczas lekcji telefonów komórkowych
 • przynoszenia do szkoły przedmiotów nie związanych z nauką w szkole (na przykład iPodów, gier Ninetendo, itp.)
 • jedzenia w salach lekcyjnych.
 1. PRAWA UCZNIA

Uczeń ma prawo do:

 • bycia traktowanym z należnym szacunkiem
 • zdobywania wiedzy o Polsce i języku polskim
 • uzyskiwania pomocy ze strony nauczyciela w razie trudności w nauce
 • uczestniczenia w imprezach odbywających się na terenie szkoły.
 1. NAGRODY

Za pilność, obowiązkowość, zachowanie oraz postępy w nauce uczeń może zostać nagrodzony:

 • wyróżnieniem w klasie
 • listem pochwalnym do rodziców
 • dyplomem lub nagrodą książkową.
 1. KARY

Za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego uczeń może być ukarany:

 • upomnieniem przez nauczyciela wobec klasy
 • upomnieniem i rozmową z dyrektorem szkoły
 • upomnieniem i rozmową z dyrektorem szkoły w obecności rodziców
 • obniżeniem oceny z zachowania
 • karnym usunięciem ze szkoły (bez zwrotu opłaty za szkołę).